CHARAKTER POWIATU
   
Ostrołęckie postrzegane jest jako kraina rolnicza i region o walorach rekreacyjno - turystycznych. Bez wątpienia naturalne warunki tego obszaru, a przede wszystkim bogata przyroda, pozwalają rozwijać tutaj gospodarkę związaną z tymi dziedzinami.

Powiat Ostrołęcki znajduje się w północno-wschodniej Polsce należy do Województwa Mazowieckiego. Atutem powiatu jest czyste, nieskażone środowisko, wysoki stopień zalesienia oraz brak uciążliwego przemysłu. Tereny powiatu ostrołęckiego w 30 % pokryte są rozległymi obszarami leśnymi, przez które przepływa wiele rzek, w tym rzeka Narew o znaczeniu krajowym. Na północy powiatu rozciąga się Puszcza Zielona zwana również Kurpiowską. Naturalny, nie zniszczony i objęty ochroną charakter puszczy można podziwiać w wielu rezerwatach utworzonych na jej terenie. Duża powierzchnia lasów obfitujących w rzadkie gatunki roślin, ptactwa i zwierząt, zaważyła na tym, że powiat ostrołęcki znalazł się w obszarze funkcjonalnym „Zielonych Płuc Polski” - obszarze, który ma szczególne znaczenie dla utrzymania czystego środowiska w kraju oraz Europie.

Powiat ostrołęcki to teren, gdzie podejmuje się wiele starań o zachowanie naturalnego środowiska oraz specyficznego mikroklimatu, niezbędnego do wypoczynku. Mieszkańcy Kurpiowszczyzny intensywnie dążą do rozwoju własnej bazy agroturystycznej. Chętnie przyjmują w swoich progach turystów.


Region kurpiowski, obok regionu góralskiego, należy do najbogatszych zachowanych
i pieczołowicie kultywowanych kultur ludowych w Polsce. Występuje tu bogactwo zachowanych tradycji, które mają swój wyraz przede wszystkim w budownictwie, zdobnictwie, rzeźbie, tkactwie i wycinankarstwie. Kultywowane są dawne zwyczaje Kurpiów urozmaicone pieśniami i tańcami, używana jest nadal gwara.

W życiu gospodarczym regionu pierwszoplanową rolę odgrywa rolnictwo. Również ukształtowanie terenu sprzyja jego rozwojowi. Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni powiatu. Należy zaznaczyć, iż powiat ostrołęcki jest powiatem o najwyższej obsadzie bydła na 100 ha użytków rolnych oraz najwyższej produkcji mleka w województwa mazowieckim. Produkowane tutaj płody i produkty rolne są od dawna wykorzystywane przez znane koncerny międzynarodowe.

Charakter i specyfika powiatu przedstawiona powyżej wyznacza kierunki współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska oraz kultury i agroturystyki.

 
zaproszenie
do gory
geografia